اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

خلاصه پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا شرکت اترک انرژي  گستر ارس با رله های توليد داخل تحت ليسانس شرکت پروتکتا

ردیف عنوان پروژه پيمانکار اصلي کارفرما
1 نيروگاه قشم مپنا شرکت تولید آب و برق قشم مپنا
2 نيروگاه پرند مپنا نیروگاه پرند
3 فروش رله های ديستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای کرمان
4 دو پست 132/20 کیلو ولت آذربايجان صانع شرق برق منطقه ای آذربایجان
5 پست 63/20 کیلو ولت گميشان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای مازندران
6 فروش رله های ترانسفورماتور جهت پست 230/11 کیلو ولت کوریت اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
7 فروش رله های دیفرانسیل طولی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
8 پست 230/132/33 کیلو ولت سبزآب فولمن برق منطقه ای خوزستان
9 فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خراسان
10 فروش رله های دیفرانسیل طولی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
11 فروش رله های دیستانس برای پست 63/20 کیلو ولت دانشگاه اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
12 فروش رله های جریان زیاد جهتی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
13 فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
14 فروش رله های دیفرانسیل و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
15 فروش رله های دیستانس ، ترانسفورماتور و فیدر جهت پست 63/20 کیلو ولت چاهان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
16 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست بی بی حوریه - مرحله اول اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
17 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست املش - مرحله اول اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
18 فیدر خانه غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
19 پست 132/20 کیلو ولت سهند صانع شرق برق منطقه ای آذربایجان
20 سه پست 63/20 کیلو ولت غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
21 رله جهت تابلوهای کنترل حفاظت خوزستان صانع شرق برق منطقه ای خوزستان
22 طرح و توسعه پست 63/20 کیلو ولت گمیشان توسعه پایدار انرژی برق منطقه ای مازندران
23 رله اندر و اور ولتاژ اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
24 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست بی بی حوریه - مرحله دوم اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
25 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست املش- مرحله دوم اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
26 رله فیدر مپنا - مکو نیروگاه میانرود
27 پست 63/20 کیلو ولت فولاد تاراز پیما برق فولاد تاراز
28 توسعه دو بی خط پست 63 کیلو ولت فجر گنبد پیما برق برق منطقه ای مازندران
29 رله های حفاظتی پست 132/20 کیلو ولت پارسی کاوش نیرو گستر پاژ برق منطقه ای خراسان