اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

خلاصه پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا شرکت اترک انرژي  گستر ارس با رله های توليد داخل تحت ليسانس شرکت پروتکتا

ردیف عنوان پروژه پيمانکار اصلي کارفرما
1 رله های ترانسفورماتور و ژنراتور جهت نيروگاه قشم مپنا شرکت تولید آب و برق قشم مپنا
2 رله های ترانسفورماتور و ژنراتور جهت نيروگاه پرند مپنا نیروگاه پرند
3 فروش رله های ديستانس و ترانسفورماتور جهت پست کهنوج دو اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای کرمان
4 رله های حفاظتی جهت دو پست 132/20 کیلو ولت آذربايجان صانع شرق برق منطقه ای آذربایجان
5 رله های حفاظتی جهت پست 63/20 کیلو ولت گميشان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای مازندران
6 فروش رله های ترانسفورماتور جهت پست 230/11 کیلو ولت کوریت اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
7 فروش رله های دیفرانسیل طولی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
8 رله های حفاظتی جهت پست 230/132/33 کیلو ولت سبزآب فولمن برق منطقه ای خوزستان
9 فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خراسان
10 فروش رله های دیفرانسیل طولی جهت پستهای حکیم الهی و شهرضا اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
11 فروش رله های دیستانس جهت پست 63/20 کیلو ولت دانشگاه اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
12 فروش رله های جریان زیاد جهتی پست بهرنگ اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
13 فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
14 فروش رله های دیفرانسیل و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
15 فروش رله های دیستانس ، ترانسفورماتور و فیدر جهت پست 63/20 کیلو ولت چاهان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
16 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست بی بی حوریه - مرحله اول اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
17 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست آستانه - مرحله اول اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
18 رله های حفاظتی جهت پست فیدر خانه غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
19 رله های حفاظتی جهت پست 132/20 کیلو ولت سهند صانع شرق برق منطقه ای آذربایجان
20 رله های حفاظتی جهت سه پست 63/20 کیلو ولت غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
21 رله های حفاظتی جهت تابلوهای کنترل حفاظت خوزستان صانع شرق برق منطقه ای خوزستان
22 طرح و توسعه پست 63/20 کیلو ولت گمیشان توسعه پایدار انرژی برق منطقه ای مازندران
23 رله اندر و اور ولتاژ جهت پستهای نشاء ، شهرضا و نقش جهان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
24 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست بی بی حوریه - مرحله دوم اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
25 رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست آستانه - مرحله دوم اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
26 رله فیدر مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) نیروگاه میانرود
27 رله های حفاظتی جهت پست 63/20 کیلو ولت فولاد تاراز پیما برق فولاد تاراز
28 رله های حفاظتی جهت توسعه دو بی خط پست 63 کیلو ولت فجر گنبد پیما برق برق منطقه ای مازندران
29 رله های حفاظتی جهت پست 132/20 کیلو ولت پارسی کاوش نیرو گستر پاژ برق منطقه ای خراسان
30 رله حفاظت ترانسفورماتور مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) نیروگاه میانرود
31 رله های حفاظتی ترانسفورماتور و فیدر اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
32 رله های حفاظتی جهت پست 400/132/20 کیلو ولت میل نادر فولمن برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
33 رله های حفاظتی جهت پست 63/20 کیلو ولت امیرکبیر2 مهندسی طرحهای برقی اصفهان - مطبا برق منطقه ای اصفهان
34 رله های حفاظت ترانسفورماتور جهت نیروگاه منجیل اترک انرژی گستر ارس مدیریت منابع آب ایران – سهامی آب منطقه ای گیلان
35 رله های حفاظتی جهت پست 132/33 کیلو ولت شقایق مهام شرق برق منطقه ای خوزستان
36 رله های حفاظتی جهت پست 132/33 کیلو ولت شهید چمران مهام شرق برق منطقه ای خوزستان
37 رله های حفاظتی جهت طرح توسعه پست 63/20 کیلو ولت ویگل مهندسی طرحهای برقی اصفهان - مطبا برق منطقه ای اصفهان
38 رله لود شیدینگ جهت پست گندمان پارس صنعت پرند برق منطقه ای اصفهان
39 رله فیدر جهت پتروشیمی شیراز اترک انرژی گستر ارس پتروشیمی شیراز
40 رله Over Power اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای آذربایجان
41 رله لود شیدینگ جهت پست علویجه پارس صنعت پرند برق منطقه ای اصفهان
42 رله های ژنراتور ، ترانسفورماتور ، فیدر و سنکرونایزینگ مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ( مکو )
43 رله های ژنراتور ، موتور ، ترانسفورماتور ، فیدر و سنکرونایزینگ جهت نیروگاه بید بلند مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو) مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا ( مکو )
44 تامین 174 دستگاه رله بخشهای انتقال و فوق توزیع نوآوران آرمان پویا برق منطقه ای آذربایجان