اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

پروژه های اجرا شده شده و در حال اجرا توسط اترک انرژی ارس در زمینه اتوماسيون پست هاي برق (SAS) شامل رله های حفاظتی، دستگاه های اندازه گيری، سوئيچ های LAN، نرم افزار HMI و دستگاه GPS

 

 • تامين تجهيزات و اجرای 13 پست 20/ 132 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای خراسان
 • تامين تجهيزات و اجرای 7 پست 20/ 63 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای مازندران
 • تامين تجهيزات و اجرای 2 پست 20/ 63 کيلوولت بصورت SA و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای يزد
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 63/ 230 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای يزد
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 132/20 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای کرمان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 400/132/20 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای آذربايجان
 • تامين تجهيزات و اجرای 3 پست 132/33 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای خوزستان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 400/230 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای سيستان و بلوچستان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 230/63 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای سيستان و بلوچستان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 400/230/63 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای زنجان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 400 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850  برای شرکت آب نيرو
 • تامين تجهيزات و اجرای 2 پست 132/33 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبی
 • تامين تجهيزات 3 پست 400/63 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای اصفهان
 • تامين تجهيزات 2 پست 230/63 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای اصفهان
 • تامين تجهيزات 1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای غرب
 • تامين تجهيزات 7 پست 132/20 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای خراسان
 • تامين تجهيزات 2 پست 400/230 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای تهران
 • تامين تجهيزات 1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای گيلان
 • تامين تجهيزات 7 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای مازندران
 • تامين تجهيزات 1 پست 132/33 کيلوولت بصورت Conventional  در منطقه ويژه اقتصادی پارس جنوبی
 • تامين تجهيزات 1 پست 230/63/20 کيلوولت بصورت Conventional  در برق منطقه ای سيستان و بلوچستان
 • تامين تجهيزات و بهينه سازی 7 پست 230 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای تهران
 • تامين تجهيزات 15 پست 63/20 کيلوولت بصورت SAS در برق منطقه ای اصفهان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 400/230/63 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای تهران
 • تامين تجهيزات و اجرای 2 پست 230/33 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای کرمان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 230/63 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای غرب
 • تامين تجهيزات 1 پست 230/63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای هرمزگان
 • تامين تجهيزات 1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای باختر
 • تامين تجهيزات 1 پست 230/63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای يزد
 • تامين تجهيزات 1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای زنجان
 • تامين تجهيزات 1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای تهران
 • تامين تجهيزات 1 پست 33 کيلوولت بصورت Conventional در مناطق نفت خيز جنوب
 • تامين تجهيزات 1 پست 220/110 کيلوولت بصورت Conventional در کشور ترکمنستان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 66/20 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در فولاد سوريه
 • تامين تجهيزات 50 پست 66/20 کيلوولت بصورت Conventional در کشور سوريه
 • تامين تجهيزات 1 پست 225/35 کيلوولت بصورت Conventional در کشور سنگال
 • تامين تجهيزات 1 پست 400 کيلوولت و 3 پست 230 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای اصفهان
 • تامين تجهيزات 4 پست 132/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای آذربايجان
 • تامين تجهيزات1 پست 63/20 کيلوولت بصورت Conventional در برق منطقه ای زنجان
 • تامين تجهيزات و اجرای 1 پست 230 کيلوولت بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در برق منطقه ای اصفهان
 • تامين تجهيزات جهت مجتمع PVC اروند
 • تامين تجهيزات جهت بهينه سازی  بصورت SAS و با پروتکل IEC 61850 در مجتمع مس سرچشمه
 • تامين تجهيزات جهت پياده سازی سيستم PMS در پالايشگاه لاوان
 • تامين تجهيزات و اجرا جهت پياده سازی سيستم PMS/PDCS در پالايشگاه اصفهان