اترک انرژی - صفحه اصلی

اترک انرژی

پروژه های انجام شده

پروژه های انجام شده

خلاصه پروژه هاي اجرا شده و در دست اجرا شرکت اترک انرژي گستر ارس با رله های توليد داخل تحت ليسانس شرکت پروتکتا
  عنوان پروژه پيمانکار اصلي کارفرما
  نيروگاه قشم مپنا شرکت توليد آب و برق قشم مپنا
  نيروگاه پرند مپنا نيروگاه پرند
  فروش رله های ديستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای کرمان
  دو پست 132/20 کیلو ولت آذربايجان صانع شرق برق منطقه ای آذربايجان
  پست 63/20 کیلو ولت گميشان اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای مازندران
  فروش رله های ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
  فروش رله های دیفرانسیل طولی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
  پست 230/132/33 کیلو ولت سبزآب فولمن برق منطقه ای خوزستان
  فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خراسان
  فروش رله های دیفرانسیل طولی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
  فروش رله های دیستانس اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
  فروش رله های جریان زیاد جهتی اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای اصفهان
  فروش رله های دیستانس و ترانسفورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
  فروش رله های دیفرانسیل ترانسقورماتور اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای خوزستان
  فروش رله های دیستانس ، ترانسفورماتور و فیدر اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای سیستان و بلوچستان
فروش رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست بی بی حوریه اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
فروش رله های ترانسفورماتور با قابلیت AVR و رله های فیدر جهت پست املش اترک انرژی گستر ارس برق منطقه ای گیلان
فیدر خانه غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
پست 132/20 کیلو ولت سهند صانع شرق برق منطقه ای آذربایجان
سه پست 63/20 کیلو ولت غرب صانع شرق برق منطقه ای غرب
رله جهت تابلوهای کنترل حفاظت خوزستان صانع شرق برق منطقه ای خوزستان